Avís legal

Written by Albert Gargallo on 14 14+01:00 juny 14+01:00 2020 in with no comments.

La titular d’aquesta web és:

Identitat: INSTALRAPID, S.L.

NIF: B08885014

Adreça: Santa Cristina, 24,  08100  Mollet del Vallès

Tel.: 935707179

Email: instalrapid@instalrapid.com

Inscrita al Registre Mercantil de  BARCELONA, inscripció. PRIMERA, Full B76650, Foli 112, Tom 24473

Inscripció a la DGP amb el nº 1952.

Inscripció  R.E.C.I. 080.166.135.

Inscripció  Registre General d’instal·ladors d’antenes, circuits tancats de TV i Xarxes de CATV a la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 490

Condicions d’ús

 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de INSTALRAPID, S.L..

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que INSTALRAPID, S.L., actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a INSTALRAPID, S.L..

INSTALRAPID, S.L., no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

INSTALRAPID, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.